't Olde Karspel - periodiek van de Historische Vereniging De Wijk - Koekange

Aandacht voor historie van groot belang

door oud-burgemeester L. de Beij

Het is met enige schroom dat ik een inleidend artikel verzorg voor de historische vereniging de Wijk- Koekange. Volgens mij zou het meer voor de hand hebben gelegen dat iemand anders dat zou hebben gedaan. Ik ben inmiddels slechts een gewone inwoner van het dorp de Wijk. Maar nee, het bestuur stond erop dat de oud-burgemeester van de gemeente de Wijk dit verhaal zou verzorgen.Een gezamenlijke activiteit
Wat allereerst opvalt en mij deugd doet, is dat het een gezamenlijke activiteit is van Koekange en de Wijk. Dat voorkomt ook verbrokkeling. De vereniging is er in geslaagd vanuit beide dorpen capabele mensen te vinden met veel historisch besef. Zoals altijd zijn er in onze gemeenschappen mensen te vinden, die zich voor een gemeenschappelijk doel belangeloos willen inzetten. Dat heeft de voormalige gemeente de Wijk ook ondervonden, toen enk- ele mensen zijn gevraagd voor een zgn. leescommissie, welke de conceptteksten van het boek over de historie van de Wijk en Koekange moesten beoordelen. Met deze laatste constatering kom ik tevens bij de kern van het verhaal. Waarom zie je allerwegen activiteiten ontstaan de historie betreffen- de? Vooral in Drenthe zijn de afgelopen jaren initiatieven gestart of afgerond om een boek over de historie van de gemeente uit te geven. Zo ook in de Wijk.

Historie en gemeentelijke herindeling Drenthe
Daarnaast zijn veel historische verenigingen ontstaan of, zo ze al bestonden, is er sprake van een verhoogde activiteit. Zou dan toch op de achtergrond de gemeentelijke herindeling als een bedreiging worden gezien van de cultuurhistorische waarden van de Drentse gemeenschappen? Een dergelijke angst is naar mijn mening ongegrond. Wat dan ook de aanleiding moge zijn, aandacht voor de historie is een goede zaak. Het verantwoord bezig zijn met de geschiedenis is niet slechts het bij elkaar brengen van oude voorwerpen en het te boek stellen van gegevens van "toen". Het vereist inlevingsvermogen en een sterke verbondenheid met de Wijker en Koekanger gemeenschap om op een verantwoorde wijze met het verleden om te gaan.

Nut van een historische vereniging
"En waar dient dit dan allemaal voor?" zullen sommigen vragen. De oprichters van de historische vereniging hebben die vraag waarschijnlijk zelf ook gesteld. Voor hen zal het antwoord duidelijk zijn geweest. Het is namelijk een vaststaand feit dat het bewaren en vastleggen van historische materialen en feiten nodig is om over de historie te kunnen praten. Denk alleen maar aan het teloorg'aan van het dialect, ook het Drentse, als dat dialect in de vorm van een Drents woordenboek niet wordt vastgelegd. Het bezig zijn met en voor de historische vereniging de Wijk- Koekange is niet slechts een hobby, doch een noodzakelijke bezigheid. Daarom juich ik van harte het initiatief toe en roep ik iedereen op om enthousiast mee te doen. AI was het alleen maar om lid te worden van de vereniging. Ik wens de initiatiefnemers veel succes en voldoening met hun werk.

Februari 1998, L.de Beij.